Alle nyheter 07 June 2022

dormakaba har inngått avtale om overtakelse av deler av servicevirksomheten i Norge.

dormakaba Norge AS har signert avtale om å avhende deler av servicevirksomheten i Norge hvor fokus er på låsesmeddrift, til Låssenteret AS. Denne transaksjonen tydeliggjør dormakabas posisjon i det norske markedet og samtidig gir den nye vekst- og utviklingsmuligheter for begge selskapene.

Fokus på å utvikle og tydeliggjøre dormakabas kundetilbud og identitet i det norske markedet
– For dormakaba vil salget tydeliggjøre vår posisjon i markedet og styrke vår verdiskaping overfor våre kunder og samarbeidspartnere, sier Ståle Hamnvik, administrerende direktør i dormakaba Norge. I 2020 solgte vi deler av prosjektdriften til Låssenteret, noe som ble svært godt mottatt i markedet. Vi vil fortsette å utvikle vårt service- og supporttilbud sammen med våre sluttkunder der avtalen krever at de har direkte kontakt med oss ​​som produkteiere, sier Ståle.

Tydeligere posisjoner
– Jeg har lenge vært av den oppfatningen at det er riktig og viktig at leverandørene tydeliggjør sin posisjon i markedet ovenfor oss som kunder og at de rendyrker sin virksomhet i Norge. Samtidig er det gledelig at Låssenteret ble den aktøren som får overta servicevirksomheten til dormakaba i Norge. Vi skal utvikle denne virksomheten som en del av Låssenteret og jeg gleder meg til å jobbe sammen med de ansatte og få enda flere dyktige og kunnskapsrike kollegaer i Låssenteret, sier Ståle Raa, administrerende direktør i Låssenteret.

Ståle Hamnvik fortsetter, – Det føles trygt å overlate denne delen av vår virksomhet til en god og stabil samarbeidspartner med en klar ambisjon om å videreutvikle tilbudet til våre kunder og dra nytte av kompetansen våre ansatte besitter. Vi er nå klare til å ta neste steg og utvikle vårt tilbud i markedet ved blant annet å investere i hele kundekjeden fra beskrivetjenster, kundestøtte, logistikk teknisk support og projektledelse.

Overtakelsen skjer formelt 1. juli.

Ta kontakt for mer informasjon

Ståle Hamnvik 
Administrerende direktør dormakaba Norge AS
M: +47 900 90 454 
stale.hamnvik@dormakaba.com

Marcus Taeck
Vice President Marketing
M: +46 10 200 8379
marcus.taeck@dormakaba.com         

dormakaba Group
dormakaba for smart og sikker access. Som ett av tre global ledende selskaper i bransjen, er dormakaba en pålitelig partner for produkter, løsninger og tjenester for tilgang til bygninger og rom – alt fra ett og samme sted. dormakaba er representert i mer enn 130 land over hele verden. dormakaba er oppført på SIX Swiss Exchange, har hovedkontor i Rümlang (Zürich/Sveits), ca 16 000 ansatte og en omsetning på mer enn 2,8 milliarder CHF. SIX Swiss Exchange: DOKA
Du finner mer informasjon på www.dormakaba.com

Om Låssenteret
Låssenteret AS er Norges største privateide aktør med et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhetsløsninger. Låssenteret har 35 avdelinger og vil etter inngåelse av avtalen med Dormaka ha rundt 430 ansatte. Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene, både gjennom oppkjøp og organisk vekst, men selskapet har alltid hatt en lønnsom drift. Låssenteret AS er eid av de ansatte, Ståle Raa og Procuritas.

Les mer på: www.lassenteret.no

Ansvarsfraskrivelse
Denne kommunikasjonen inneholder visse utsagn knyttet til fremtidig utvikling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av uttrykk som “tror”, “antar”, “forventer” eller lignende formuleringer. Slike uttalelser om fremtidig utvikling er basert på forutsetninger og forventninger selskapet mener er rimelige på det aktuelle tidspunkt, men som kan vise seg å være feilaktige. Det bør ikke legges overdreven eller avgjørende vekt på slike uttalelser, fordi de avhenger av og påvirkes av ukjent risiko, usikkerhet og andre forhold som kan medføre at de fremtidige resultatene, den økonomiske situasjonen, selskapets eller konsernets utvikling eller resultater, blir vesentlig forskjellig fra det som enten er uttrykt eller underforstått ved slike uttalelser.

Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til:
• generelle økonomiske forhold
• konkurranse fra andre selskaper
• effekter og risikoer som følger av ny teknologi
• selskapets kontinuerlige kapitalbehov• finansieringskostnader
• forsinkelser ved integreringen av fusjoner eller oppkjøp• endrede driftskostnader
• valuta- og råvareprissvingninger
• selskapets evne til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
• politisk risiko i land der selskapet opererer
• endringer i gjeldende lov
• realisering av synergier
• andre faktorer som er identifisert i denne kommunikasjonen
Skulle en eller flere av disse risikofaktorene, usikkerhetsmomentene eller andre faktorer inntreffe, eller skulle en underliggende antagelse eller forventning vise seg å være feil, kan faktiske resultater variere vesentlig fra de som er angitt. Grunnet disse risikofaktorene, usikkerhetsmomentene eller andre faktorer advares leserne mot å legge overdreven eller avgjørende vekt på slike fremtidsrettede uttalelser. Med unntak av hva gjeldende lov eller forskrift krever, vil ikke selskapet ha noen forpliktelse til å oppdatere eller revidere slike fremtidsrettede utsagn, verken som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. Merk at tidligere resultater ikke representerer noen garanti for fremtidige resultater. Vær også oppmerksom på at perioderesultater ikke nødvendigvis er indikasjoner på årsresultater. Ved behov for råd anbefales en uavhengig rådgiver.Denne kommunikasjonen utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon til salg eller kjøp av verdipapirer i noen jurisdiksjon.dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, osv. er registrerte varemerker for dormakaba-konsernet. dormakaba-konsernets produkter og systemer er ikke nødvendigvis tilgjengelige i markeder der nasjonale begrensninger eller markedsføringshensyn hindrer dette.